ZenTakuDo

Existuje veľa škôl a smerov hry na šakuhači. V týchto smeroch su aj tradične školy hry aj moderne štýle, také napríklad ako jazz a new-age. Ale šakuhači nie len o hre hudby. To je aj a honkyoku - zen meditácia (suizen) s flautou. To je cely svet v jednej a na prví pohľad jednoduchej bambusovej palice.

Ťažko sa povedať čo je smer ZenTakuDo v tomto zmysle. Ten smer vytvoril majster šakuhači z Moskvy - BAmbooWay. Najlepšie, čo som vymislil spraviť, tak je to preložiť do slovenčiny citáty majstra. Ako ja cítim šakuhači - pre mňa tento smer je najlepší a v tom smere ja robím môj šakuhači prax.

www.zentaku.ru

Nedá sa dosiahnuť dokonalosti v šakuhači a dokonalosť nie je celom. Cieľ – je proces, ale nie dosiahnutia dokonalosti, ale proces života a pozorovania za životom vo všetkých jeho aspektoch.

Нельзя достигнуть совершенства в сякухати и совершенство не является целью. Цель – это процесс, но не достижения совершенства, а процесс жизни и наблюдения за жизнью во всех ее аспектах.

Budete sa cítiť šťastie z dôvodu že ste majster hry na šakuhači? Nie fakt.

Станете ли вы счастливым от того, что вы станете мастером игры? Не факт.

Nie základnej úlohy sa naučiť hrať ako niekto, ale nikto ne bráni tomu. Treba sa naučiť hrať tak, ako toto môžte práve vy. A ktorýkoľvek krát to bude niečo nove. To je ponorenie do svojej prírody a prírody vesmíru.

Нет основной задачи научиться играть как «кто-то», хотя никто не препятствует этому. Надо научиться играть так, как это можете именно вы. И каждый раз это будет что-то новое. Это погружение в свою природу и природу вселенной.

Nie ceľom v tom, že by ste staly viac dokonalý, a VTEDY… Neexistuje žiadne VTEDY.

Нет цели в том, чтобы вы стали более совершенны, и вот ТОГДА-ТО... Нет никакого ТОГДА-ТО.

Najlepšie, keď technika a životnosť sa spája v jednom toku. Všetko sú krásne, v čom je dych života, srdce vesmíru.

Самое лучшее, это когда техника и жизненность сливаются в едином потоке. Всё прекрасно в чём есть дыхание жизни, сердце вселенной.

Ne existujúcu pojmi ako správne alebo nesprávne. Môže byť vhodne alebo nevhodne, ale aj to nevždy. Hrať možne tak, ako iba chcete. Ine v tom, že treba dávať pozor na to, čo robíš. Experimenti je potrebný na to že bi prebudiť seba z nutra, a necítiť seba zomknutím s klapkami na očiach. Svet sa prahne k jednote. A akýkoľvek úzka cesta vedie k rozdeľovaniu. Sme také, a oni sú iné. Ale podstata v tom, že sme všetci rovnaký a iné zároveň.

Нет таких понятий как правильно или не правильно. Может быть уместно или не уместно, да и то не всегда. Играть можно так, как только захочется. Другое дело что нужно отдавать себе отчёт в том, что делаешь. Эксперименты нужны для того что бы расшевелить себя изнутри, и не быть зажатым, с шорами на глазах. Мир стремится к единству. А любой узкий путь ведёт к разъединению. Мы такие, а они другие. Но суть в том, что мы все и одинаковые, и другие одновременно.